top of page

LA JUNTA I ELS SOCIS

El Centre Moral d’Arenys de Munt és una associació cultural, sense ànim de lucre, fundada el 1913, que promou l’educació integral dels infants i joves i col·labora en la formació i desenvolupament personal i col·lectiu de les persones adultes, mitjançant l’organització d’activitats cívico-socials, culturals, humanístiques, assistencials, esportives i recreatives. Aquestes activitats són organitzades per la Junta Directiva i les diferents seccions.
 

Els associats gaudeixen de descomptes en totes les activitats que organitza l’entitat, a més d’alguns actes gratuïts (Cinema Familiar els diumenges a la tarda, participar a totes les Seccions) i el lliurament a domicili del Batec, la revista mensual del Centre.

Missió
La missió principal del Centre és facilitar a Arenys de Munt — sense excloure la possibilitat d'actuar en altres municipis del seu entorn geogràfic —, un espai on es puguin satisfer de manera no lucrativa les necessitats culturals, socials i participatives de tots els seus habitants, així com algunes d'esportives, humanístiques i recreatives que no competeixin amb altres entitats, associacions o institucions de la vil·la.

D'aquesta missió es concreta:
- Promoure l'educació integral d'infants i joves.
- Col·laborar en la formació i desenvolupament personal i col·lectiu d'adults.
- Impulsar la promoció de la llengua i la cultura catalana.

 


Visió
L'entitat es proposa seguir els passos de la seva tradició, amb la intenció d'adaptar-los i modernitzar-los el que calgui sense perdre la seva essència. Així com de promoure i innovar amb noves activitats que es puguin generar fruit de la inquietud de nous públics joves i establir-se com a motor de canvi referent en l'àmbit ateneista.

D'aquesta visió es concreta:
- Les persones participants considerin el Centre com el seu punt de desenvolupament personal i creatiu.
- Les persones voluntàries trobin en el Centre un espai on se sentin còmodes per desenvolupar la seva tasca humana i social.
- Les persones sòcies ajudin econòmicament al Centre a realitzar els seus projectes.
- El personal del Centre se senti identificat i compromès amb els objectius de l'entitat.
- Les entitats, institucions, associacions i població d'Arenys de Munt valorin la tasca del Centre en tots els seus projectes i s'animi a col·laborar-hi de manera activa.

 

 


Valors

 

Creativitat
Com a motor per reinventar-se, cercar solucions i dibuixar millors realitats.

Convivència
Des de la igualtat de drets, respectant la singularitat de totes les persones i fomentant el diàleg i la cultura.

Solidaritat
Creant un clima solidari amb l'entorn immediat impulsant el voluntariat generador d'activitats culturals i cíviques.

Implicació
En la promoció i difusió de la cultura popular catalana.

Respecte
Envers les persones i l'estima pel medi ambient.

 
LA JUNTA

 

La Junta Directiva és l’equip de persones que regeix, administra i representa l’associació. Qualsevol associat pot presentar-se per ocupar un càrrec dins de la Junta Directiva. Els càrrecs s’exerceixen durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

 

La Junta Directiva, segons els estatuts vigents té les següents facultats:

 • Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

 • Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

 • Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

 • Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

 • Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

 • Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

 • Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

 • Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

 • Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

 • Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

 • Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:   – subvencions o altres ajuts   – l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació

 • Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.

 • Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l´Assemblea General.

 • Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

 

 
RESPONSABLES DE LES SECCIONS

 

Les Seccions del Centre són l’eix principal de l’Entitat i les que constitueixen la part més important del seu funcionament i raó de ser. Estan formades pels socis i beneficiaris que volen practicar l’activitat que s’hi desenvolupa. Les Seccions que formen i pertanyent al Centre i els seus responsables són:

 

Teatre: Joan Llavador Oliveti

Esbart: Carles Marpons Aresté

Coral: Maica Bretxa

Agrupació sardanista: Maria Canaleta Valentí i Josep Roca Casals

Cinema: Marçal Mora

Rau Rau: Meli Cardoso Santana i Tere Salvà Catarineu

Sortides culturals: Esteve Torrent Fontbona

Grup Pessebrista: Vicenç Herrero Asensio

Carrossaires: Jordi Roura Boix

Escacs: Josep Maria Pitarque Illa

Tennis taula: Jaume Bosch Perez

Batec: Montserrat Fontbona Missé

Centrenari: Montserrat Fontbona Missé

Tramoia: Francesc Torrent Crous

Vestuari: Tere Salvà Catarineu i Paqui Roca Colomer

Maquillatge i perruqueria: Pilar Alcaide i Lourdes Roig

 

 
ELS SOCIS

 

Actualment, formen part del Centre més de 630 socis titulars i 2400 associats beneficiaris; cada soci o sòcia titular pot acollir en la seva inscripció els membres de la seva unitat familiar.

 

Per ser soci del Centre només s’ha d’emplenar la sol·licitud corresponent i estar al corrent de pagament de la quota familiar de 5,60 euros al mes que s’incrementa anualment segons l’IPC.

 

Els socis gaudeixen de descomptes en la programació cultural del Centre, poden participar gratuïtament de les seccions del Centre i del lliurament a domicili del Batec, la revista mensual del Centre.

 

Anualment se celebra l’Assemblea de socis on tots els socis titulars tenen dret a vot. L’Assemblea és el màxim òrgan de decisió de l’entitat.

 

Són drets dels socis:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Ser informats en l’Assemblea General de la marxa econòmica, administrativa i de les activitats de l'associació.
3. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
4. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
5. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
6. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més        eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
7. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
8. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
9. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
10. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
11. Formar part de les seves seccions o grups de treball.
12. Posseir un exemplar dels estatuts.
13. Consultar els llibres de l’associació.

 

Són deures dels socis:
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades i aprovades per l'assemblea general d’acord amb els Estatuts.
3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els Estatuts, els Reglaments i els acords vàlidament adoptats per les assemblees generals o per la Junta Directiva.

 

L’Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. Els socis, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea i tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.


L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i febrer, ambdós inclusiva.

LA NORMATIVA INTERNA

L'ACTIVITAT REALITZADA
PRESSUPOST

Aprovat en l'Assemblea General Ordinària de socis celebrada el 19 de febrer del 2017

Aprovat en l'Assemblea General Ordinària de socis celebrada el 4 de febrer del 2018

Aprovat en l'Assemblea General Ordinària de socis celebrada el 24 de febrer del 2019

LIQUIDACIÓ D'INGRESSOS

Aprovat en l'Assemblea General Ordinària de socis celebrada el 19 de febrer del 2017

Aprovat en l'Assemblea General Ordinària de socis celebrada el 4 de febrer del 2018

Aprovat en l'Assemblea General Ordinària de socis celebrada el 24 de febrer de 2019

CONVENIS I ACORDS AMB ALTRES ENTITATS

ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB LES ENTITATS DE LA PARRÒQUIA D'ARENYS DE MUNT

El Centre com a entitat fundada des de la parròquia d'Arenys de Munt facilita les instal·lacions i equips per a la realització de diferents activitats que necessiten realitzar les entitats de la parròquia com les Cate-colònies.

També cedeix les màquines d'impressió per a la realització del butlletí parroquial setmanal.

CONVENI AMB AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Anualment l'Ajuntament d'Arenys de Munt i el Centre Moral renoven el conveni subvenció que reconeix l'activitat realitzada per les diferents seccions del Centre en el desenvolupament cultural, social i de promoció de la cultura popular del municipi.

El 2016 el Centre va generar impacte social al municipi de 7918 espectadors/participants que inclouen a 6874 espectadors, 939 participants i 105 voluntaris.

El conveni està dotat amb una subvenció de 12500€

ACORD ENTRE EL CLUB D'HOQUEI D'ARENYS DE MUNT I EL CENTRE

El Centre i concretament la revista Batec ha firmat un acord de col·laboració amb el club d'hoquei d'Arenys de Munt amb l'objectiu d'informar de la nova etapa del primer equip que competirà en la temporada 17-18 a l'OK lliga i fomentar el gaudi d'aquest esport a Arenys de Munt.

L'acord recull que la revista batec dedicarà una pàgina a informar de l'actualitat del 1r equip del club establint-se com a mitjà de comunicació en paper oficial. A més els socis del Centre podran gaudir de 2 mesos gratuïts de l'Escoleta d'hoquei.

ACORD AMB DONAVIA PEL FOMENT D'UNA SOCIETAT MÉS JUSTA, EQUITATIVA I IGUALITARIA

El Centre ha acordat amb l'associació Donaviva la realització d'actes de divulgació i conscienciació social per tal de fomentar una societat més justa, equitativa, igualitària i que estimi i respecti la diversitat. 

L'acord es materialitza en l'organització d'actes, xerrades i conferències de diversa temàtica social al llarg de l'any.

ACORD AMB L'ANC PER L'IMPULS PEL DRET A L'AUTODETERMINACIÓ DE CATALUNYA

El Centre reconeix el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya i per això és signant del manifest del pacte pel referèndum. 

Per tal d'impulsar el dret a decidir entre els veïns i veïnes d'Arenys de Munt col·labora amb la territorial de l'ANC a Arenys de Munt en l'organització de xerrades, debats i diferents formes de difusió del procés sobiranista català.

EL CENTRE COL·LABORA AMB LA MARXA DELS TERMES

En el 75è aniversari de l'entitat, un grup de socis varen organitzar una marxa popular per tal de celebrar l'efemèride. Aquesta marxa s'ha anat repetint any rere any i s'ha consolidat amb el temps fundant l'associació Grup Muntanyenc d'Arenys de Munt. 

El Centre segueix fortament vinculat amb la nova associació ajudant en la realització de la marxa amb la logística i execució d'un avituallament o oferint els espais i equips per a altres actes vinculats.

EL CENTRE ACULL UN PIANO DE MITJA CUA

El Centre aixopluga un piano de mitja cua marca Évard propietat del soci Oriol Busquets.

Amb l'esperit d'aixoplugar, protegir i difondre la cultura a Arenys de Munt, el Centre ha acceptat acollir en la Sala Corrioles un piano de mitja cua que degut a diverses circumstàncies no tenia un espai idoni on poder-se guardar.

L'acord permet que seccions com la coral o qualsevol altra activitat musical organitzada per l'entitat pugui fer ús de l'instrument, allargant així la vida d'ús del piano.

Esperem poder-ho mostrar en públic ben aviat.

ACORD AMB L'ASSOCIACIÓ ENCIRCA'T

L'acord amb l'associació Encirca't preten promoure el circ en el municipi d'Arenys de Munt a trabés de l'organització i programació de circ al Centre Moral proporcionades i recomanades per Encirca't. També preveu que les dues assocuacions facin difusió entre els seus contactes de les activitats realitzades per públics familiars.

EL CENTRE COL·LABORA AMB EL BANC DE SANG I TEIXITS

El Centre col·labora amb el Banc de Sang i teixits oferint les instal·lacions per a la realització de campanyes de donació i també en la difusió i promoció de l'hàbit de donar sang en els seus mitjans de comunicació habituals.

EL CENTRE SOCI DE CÀRITES ARENYS DE MUNT

El Centre col·labora amb Càrites Arenys de Munt sent-ne soci i pagant la quota anual corresponent i ajudant en la realització dels diferents actes que sigui possible.

Please reload

FEDERACIONS I COORDINADORES A LES QUE EL CENTRE ESTÀ ADHERIT

FEDERACIÓ D'ATENEUS DE CATALUNYA

De la unió dels ciutadans neixen les entitats, de la unió de les entitats neix la Federació d’Ateneus de Catalunya. La voluntat de sumar esforços per ampliar objectius i reforçar les activitats de lleure i cultura fetes envers la ciutadania són la raó de ser de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) des de 1983.

L’any 2013 la Federació d’Ateneus va ser declarada entitat d’utilitat pública segons la resolució JUS/675/2013, i el 22 d’abril de 2014 va rebre la Creu de Sant Jordi a la seva trajectòria.

XARXA DE TEATRES ATENEUS DE CATALUNYA

Amb l’afany de donar suport a la gestió dels teatres que tenen les entitats federades, la Federació d’Ateneus de Catalunya ha creat la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC).  Per impulsar la dinamització dels espais teatrals oferint formació als programadors, avantatges i descomptes econòmics en la programació de representacions, una plataforma de venda d’entrades i un catàleg per consultar diferents espectacles, així com un intercanvi permanent entre els teatres que en formin part. D’aquesta manera, als teatres XTAC hi podeu trobar la programació singular de cada Ateneu i a més, una programació nova i coordinada entre tots els integrants de la Xarxa XTAC.

FEDERACIÓ DE GRUPS AMATEURS DE TEATRE DE CATALUNYA

Fou fundada el novembre de 1985, dins del context del Congrés de Cultura Catalana. Actualment la formen 300 entitats que abasten un col·lectiu de 12.000 persones.

Geogràficament la seva presència està a tot Catalunya i forma part de la "Confederación Estatal de Teatro Amateur" (CETA), i CETA és dins de l'AITA (Associació Internacional de Teatre Amateur).

Esl projectes més emblemàtics organitzats per la Federació són: Trobada, Mostra Nacional de Teatre Amateur, Mostra de Teatre Infantil, Rodes i Mostres d'àmbit territorial, Jornades de formació, cursets, Premi Arlequí, Aula d'Estudis Teatrals, ...

Les entitats associades van des de les de nova creació a les que tenen més de 125 anys de vida. Així mateix, les entitats federades organitzen representacions tradicionals, creacions pròpies, 35 concursos i 15 mostres anuals (a part de les organitzades per la pròpia federació).

L'any 2010 la Federació rep la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

es de difusió del procés sobiranista català.

COORDINADORA DE PASTORETS DE CATALUNYA

La Coordinadora de Pastorets de Catalunya és una xarxa d'entitats i grups que representen els Pastorets, un dels espectacles teatrals més genuïns de la cultura popular del nostre país que es poden veure al voltant de les festes de Nadal de molts pobles i ciutats.

Fundada el 2007, la Coordinadora de Pastorets és una federació d'entitats inscrita en el registre de federacions de la Generalitat de Catalunya amb el número d'inscripció 581 - J / 1.

ny.

AGRUPAMENT D'ESBARTS DANSAIRES

L’AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES va néixer com a continuïtat de l’àmbit Dansa/Esbarts del I Congrés de Cultura Tradicional i Popular convocat pel Servei de Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya l’any 1985, celebrat a Manresa.

L’AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES vol respectar totalment la personalitat, tendència, filosofia i objectius particulars de cadascun dels Esbarts agrupats i coordinar les necessitats, les inquietuds i els anhels de tots, amb l’objectiu d’ésser útil als Esbarts i a la gent que els componen, i sobretot, reforçar la tasca que ells fan per tal de dignificar i divulgar la dansa catalana.

Al llarg d’aquests anys n’han estat presidents: Juli Sanclimens i Genescà, Antoni Serra i Pujol (+), Andreu Garcia i Cartanyà i Jordi Nuñez i Pallarola. Actualment el presideix en Carles Masjuan. Ha comptat amb el suport del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l’Obra del Ballet Popular.

L’AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES el formen 110 entitats associades, a banda dels membres que ho són a títol individual.

CONFEDERACIÓ SARDANISTA DE CATALUNYA

La Confederació Sardanista de Catalunya neix el 12 d'abril de 2014 arrel de la transformació de la Federació Sardanista de Catalunya, amb la finalitat d'aglutinar totes les federacions de Catalunya i totes les organitzacions del sector sardanista.

La seva principal missió és la d'agrupar, representar, prestar serveis i difondre la totalitat de l'activitat sardanista a Catalunya, així com els Països Catalans.

Entre d'altres finalitats, la Confederació Sardanista de Catalunya, destaca per dur a terme de forma directe les activitats sardanistes quan el seu abast comprèn la totalitat del territori de Catalunya.

Es crea per difondre el fet sardanista envers la societat en general, incloses la utilització de les noves tecnologies de comunicació i la difusió internacional, defensant en tot moment el dret dels compositors, intèrprets musicals, dansaires i autors literaris.

La Confederació Sardanista de Catalunya la condueix una junta de govern formada per membres electius (escollits en assemblea) i membres nats provinents de les diferents divisions que la configuren.

L'organització interna s'estructura en dos grups, les Territorials, anomenades federacions, que agrupen les diferents pràctiques sardanistes per territoris, i les Modals, anomenades unions, que agrupen per modalitats les entitats confederades.

Així doncs, són Territorials les federacions sardanistes de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, i són Modals les unions de colles, d'aplecs, d'informadors, de cobles, etc.

FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS

La Federació Catalana d'Entitats Corals (FCEC) agrupa unes 520 formacions corals de l'àmbit dels Països Catalans. És una entitat jurídica pròpia que té per objectiu impulsar i coordinar activitats de les entitats federades, assessorar les agrupacions adherides i promoure noves formacions corals. La FCEC és membre nacional de la Federació Europea de Joves Corals (Europa Cantat) i de la Federació Internacional per a la Música Coral (IFCM). Està integrada per 474 entitats del Principat de Catalunya i 28 entitats adherides d’altres demarcacions (L’Alguer, Catalunya Nord, Illes Balears, València i Aragó), que apleguen prop de 30.000 cantaires.

La FCEC es va constituir a Manresa el dia 5 de juny de 1982, gràcies a un acord de les entitats fins aleshores agrupades en el Secretariat dels Orfeons de Catalunya (1959-1982), successor, al seu torn, en l'àmbit corporatiu, de la Germanor dels Orfeons de Catalunya (1918-1939).

FEDERACIÓ CATALANA DE CINECLUBS

La Federació catalana de cineclubs (FCC), segons els seus estatuts, treballa perquè el cinema independent, d’autor i de qualitat, en versió original subtitulada, si pot ser en català i de producció catalana, arribi a tota Catalunya, tal com fomenta la Llei del cinema de Catalunya. Amb la clara intenció que aquesta tasca representi una opció més d’oci creatiu i que s’arribi a valorar com un bé cultural a tot el territori català. Per aconseguir aquesta vertebració cultural cinematogràfica del territori, la xarxa de cineclubs està realitzant una tasca primordial i imprescindible. Actualment (2016) hi ha uns 50 cineclubs federats,

FEDERACIÓ CATALANA DE PESSEBRISTES

La Federació és el resultat del contacte que les més de setanta associacions de Catalunya mantenien de manera més o menys informal i que l'any 1969 desembocava en l'inici de les anuals Trobades de Pessebristes.

El pessebrisme a Catalunya, introduït probablement a través dels franciscans, té uns orígens ben remots. Hi ha documentat un pessebre l'any 1300 i es té notícia d'un venedor francès de figures del naixement a Barcelona l'any 1475. Del 1585 hi ha un inventari d'un canonge on apareixen figures de fang. El pessebre familiar era un fet al segle XVI i l'any 1786 hi havia una vigorosa Fira de Santa Llúcia.

Des de començaments del segle actual el pessebrisme català comença a ser conegut a Europa, especialment a partir de la incorporació del guix en la seva construcció, tècnica que es va iniciar de forma més aviat atzarosa a l'Associació de Barcelona i que s'ha difós per tot el món pessebrístic. Catalunya ha estat des de sempre bressol de grans i reconeguts escultors de figures de pessebre.

Per tot això, la Federació Catalana de Pessebristes se sent hereva d'un llegat etnogràfic de primera magnitud que es manté gràcies al treball desinteressat de centenars de pessebristes anònims que configuren les associacions.

FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS

La Federació Catalana d'Escacs (FCE), fundada el 2 d'agost[1] de 1925, és una entitat privada d'utilitat pública i d'interès cívic i social, dedicada a la promoció, la gestió i la coordinació de la pràctica de l'esport dels escacs. Des de l'any 1925 fins al 1929 va ser membre de la Federació Internacional d'Escacs (FIDE) fins que va ser substituïda per la Federació Espanyola.

La Federació està integrada bàsicament per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats sense ànim de lucre, i per esportistes, tècnics i àrbitres. La seva finalitat és impulsar i dirigir l'activitat esportiva dels escacs a Catalunya, i desenvolupar els escacs en els seus aspectes esportius, educatius i pedagògics. Forma part de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

Please reload

bottom of page